table glass

table glass tarimas /ˈteɪbl ɡlas/

table glass vertimas lietuviškai

stalinis stiklas