Y-chromosome

Y-chromosome vertimas lietuviškai

  1. y chromosoma
  2. vyriškoji lytinė chromosoma