Xerxes I of Persia

Xerxes I of Persia vertimas lietuviškai

Kserksas I