naggish

naggish tarimas /ˈnaɡɪʃ/

naggish lietuviškai

naggis