machine-sensible data

machine-sensible data vertimas lietuviškai

  1. kompiuterio skaitomi duomenys